Přírodní rezervace Pavlínino údolí

Kaňonovité, místy až 120 metrů hluboké zalesněné údolí horské říčky Chřibská Kamenice se klikatí mezi strmými skalnatými srázy mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Studený. Údolí je dlouhé přibližně 3,5 kilometru a chráněným územím bylo pro svou přírodovědnou hodnotu vyhlášeno v roce 1993.

Vyskytují se zde vzácné druhy jak z říše rostlinné tak živočišné. V korytě řeky je to například mihule potoční (Lampetra planeri) či pstruh potoční (Salmo trutta), na jejich březích můžete zahlédnout vydru říční (Lutra lutra), z ptáků skorce vodního (Cinclus cinclus), konipasa horského (Motacilla cinerea), na skalních výchozech pak při troše štěstí a tichého pozorování i kamzíka horského (Rupicapra rupicapra).

Pískovcové skály jsou porostlé převážně borovicí a jedlí bělokorou. V patře lesního bylinného podrostu nalezneme žebrovici různolistou (Blechnum spicant), patřící k vzácnějším druhům naší flóry, stejně tak jako nepřehlédnutelnou, až 200 cm vysokou, bíle kvetoucí udatnu lesní (Aruncus vulgaris). K dalším lesním druhům tohoto území patří osladič obecný (Polypodium vulgare), hasivka orličí (Pteridium aquilinum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), náprstník červený (Digitalis purpurea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), černýš luční (Melampyrum pratense), čistec lesní (Stachys sylvatica), vřes obecný (Calluna vulgaris) či na jaře hojně kvetoucí dymnivka dutá (Corydalis cava).

Říčka Chřibská Kamenice je lemována břehovými porosty olší, jasanů, vrb a řídkého keřového patra. Bylinné patro je zde zastoupeno vlhkomilnými druhy rostlin, jakými je například ohrožená přeslička luční (Equisetum pratense) či mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium) rovněž řazený k vzácnějším druhům naší flóry. Běžnějším druhem této lokality je pak mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), silenka dvoudomá (Silene dioica), kakost smrdutý (Geranium robertianum), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), čarovník pařížský (Circaea lutetiana) a další druhy. V patře křovinném převažuje ostružiník (Rubus spp.), bez hroznatý (Sambucus racemosa) a také po vodě se šířící invazní druh křídlatka japonská (Reynoutria japonica).

Pouze v jarních měsících zde naleznete prvosenku vyšší (Primula elatior) či podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), velmi zvláštní nezelenou rostlinu z čeledi zárazovitých. Parazituje nejčastěji na kořenech listnatých stromů, je bez chlorofylu (zeleného barviva) a jeho lodyha, šupinaté lístky i květy uspořádané do hroznu jsou bílé až blankytně růžové. Kvete pouze krátce a velmi brzy po odkvětu celá rostlina odumírá.

Pavlíniným údolím vede červená turistická stezka a zvláště pak v horkých letních měsících je procházka tímto stinným skalnatým kaňonem nejen příjemným, ale také zajímavým botanickým a mykologickým zážitkem, jak dokládají i snímky v naší níže uvedené galerii.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty