• Home
  • Expozice
  • Regionální historická expozice Českolipska
Regionální historická expozice Českolipska

„Od gotiky po baroko“ (2. pol. 13. století–2. pol. 18. století)

Expozice ve východním křídle prvního patra muzejní budovy byla otevřena v květnu 2018. Nahrazuje starší expozici stejného časového rozsahu z roku 1972 a navazuje na expozici pravěku a raného středověku otevřenou v roce 2010.

 V deseti velkoplošných zasklených vitrinách jsou zde představeny v průřezu dějiny pěti století České Lípy a Českolipska s důrazem na významné momenty českých dějin v odraze místních událostí. V gotice je vyzvednut vznik měst, českolipského hradu a českolipských kostelů. Není opomenut ani význam nejstarších řemesel (hrnčířství, sklářství, soukenictví), významné osobnosti (Beneš Krabice z Weitmile) a vliv husitského hnutí a lužicko-vartenberských válek na region. Renesanci zde vedle regionálních památek architektury z tohoto období představuje vliv humanismu a knihtisku, kde jsou připomenuty rovněž významné osobnosti z Českolipska (Oldřich Velenský z Mnichova, Georg Handsch, Hans Kriesche). Připomenut je zde vliv tržního hospodaření šlechty, vzestup cechů a nastávající reformace. Přechod do baroka tvoří vyzvednutí významu osobnosti Albrechta z Valdštejna pro region, s ním spojené zakládání klášterů (Bezděz, Česká Lípa - Paulus Conopaeus) a následující rekatolizace i třicetiletá válka. Období baroka je představeno rovněž ukázkami barokní architektury Českolipska a významem rozmachu cechů pro toto období (cínaři, hodináři a mnoho dalších). Kulturní dějiny dokresluje barokní hudba zastoupená osobností Heinricha Ignaze Bibera.

Dějovou linii nové expozice tvoří obrazový a textový materiál se třemi velkoplošnými malbami (gotika, renesance, baroko), doplněný množstvím hmotných exponátů. Hlavní zastoupení zde má českolipská hrnčina, výrobky českolipských cínařů, knihy, dobové zbraně a zbroj, stejně jako obrazy a nábytek z uvedených období. V expozici nechybí ani edukativní koutek pro děti i dotykový monitor s promítáním zajímavých programů z dějin Českolipska.

Historie Českolipska do roku 1945

Správce Eva Schmidová

Současná podoba historické expozice vznikla v roce 1972 v prvním patře muzejní budovy. Souhrnně zpracovává základní linie dějinného vývoje území Českolipska v časovém úseku od pravěku (archeologické nálezy), přes středověk (kolonizace
a městská kultura) až k novověku, kde se návštěvník setkává s několika okruhy hmotné kultury: umělecké řemeslo
a historická knižní sbírka. Období 18. – 19. století v severním křídle budovy dokládá častou industrializaci (potiskovaný textil
a sklářství) a rozvoj venkova včetně zemědělství a lidové kultury. Zahrnuje také témata z duchovního a politického života
v roce 1848, počátek spolků a stran nacionálního a sociálně demokratického zaměření.

Dějiny Českolipska 1914 - 1945

Expozice Dějiny Českolipska 1914 - 1945 je součástí expozic ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Přímo navazuje na předešlou část regionální expozice. V první a závěrečné části jsou vystaveny předměty, které mají přímou souvislost
s válečnými událostmi tohoto století a to s I. a II. světovou válkou. Jsou zde zlomky zbraní, munice, výstroje, uniforem
a vyznamenání.

I. místnost je zaměřena I. sv. válku. Zvláštní pozornost je věnována upomínkovým předmětům na bojiště, sklenice
s portréty císařů, ryté talíře, porcelánové talíře. Zvláštností je rám z dřívějšího zrcadla, v němž jsou zasunuty fotografie vojáků a důstojníků ze strážného praporu zajateckého tábora v Jablonném v Podještědí. Reprodukovány jsou četné obrázky ze života 18. pěšího pluku v České Lípě. V obrazové části výstavy je podtržen význam Rumburské vzpoury nejen pro náš okres ale pro celou tehdy se utvářející republiku.

II. místnost je zaměřena na vznik Československé republiky. Sleduje významné postavy legionářů z Českolipska, důležitost rozvoje českých škol a sokolské organizace. Zaznamenává doklady o poválečném komunistickém radikalismu. Samotný panel je věnován hrdinovi italských legií Aloisu Štorchovi, rodáku z České Lípy. Další zvláštní panel otevírá pohled
na výtvarná díla Josefa Malého, ruského legionáře, který podal obraz života na Ukrajině.

III. místnost je věnována 30-tým letům. Ve fotografii dokumentuje kontrast života zdejších měst charakterizovaných
na jedné straně prosperitou, na druhé straně úpadkem následkem hospodářské krize. Významně se zaměřuje na hlavní obor Českolipského průmyslu tehdejší doby a to sklářství. Jsou zde vystaveny tehdejší výrobky sklářské firmy Rückl
ze Skalice, odrážející soudobé umělecké výboje, podobně jako moderní návrhy špičkového uměleckého skla ze sklářské školy v Kamenickém Šenově.
Pod těmito vystavenými exponáty je množství konzumního skla těch časů ( pivní lahve z tehdejší severočeských pivovarů, parfémové flakóny, lahvičky na masti a léky, ...).

IV. místnost má vedle nezbytných ukázek válečné výzbroje a výstroje především důležité doklady na téma „Betonová hranice“
a bombardování českolipských továren 8.5.1945. Jsou zde i doklady německého nacionalismu, obsazení pohraničí Wehrmachtem a osvobození Rudou armádou.
Expozice se snaží návštěvníka vtáhnout do pohnuté i slavné minulosti našeho okresu nedávných let. Ukazuje na hrdinské
činy jeho obyvatel i na každodenní těžkou práci „obyčejných“ lidí tehdejší doby.
Jsou zde vystaveny jak dobové předměty tak množství fotografií a dokumentů.

Archeologie Českolipska

I. Pravěké osídlení Českolipska

Autoři expozice: Petr Jenč, Vladimír Peša
Výtvarná spolupráce: Attila Vörös

II. Archeologie středověku na Českolipsku

Autoři expozice: Vladimír Peša a kol.
Výtvarná spolupráce: Pavel Vašíček

Expozice shrnují pravěké a středověké osídlení Českolipska, s prezentací artefaktů z období mezi 500.000 lety až k roku 1500.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty