Návštěvní řád areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě

SÍDLO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ

(přírodovědné a etnografické expozice z celého světa,  regionální přírodovědná a historická expozice Českolipska, expozice z původní výbavy kláštera,  expozice a výstavy výtvarného umění, krátkodobé výstavní projekty)

I. Návštěvní doba

Prohlídka objektu je možná pouze v době stanovené otevírací doby:

březen, duben, říjen, listopad a prosinec – středa až neděle a státem uznané svátky 9-17:00 hodin
květen, září  – denně mimo pondělí 9-17:00 hodin
červen, červenec, srpen – denně mimo pondělí 9-17:00 hodin

Pokladna objektu je otevřena v době:

březen, duben, říjen, listopad a prosinec - středa až neděle a státem uznané svátky 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
květen až září  - denně mimo pondělí 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
červen, červenec, srpen - denně mimo pondělí 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

V měsících březen, duben, říjen, listopad a prosinec je objekt přístupný v úterý pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.
V pondělí je objekt přístupný pouze pro předem ohlášené návštěvy skupin a výprav.

Mimo návštěvní sezónu v lednu a únoru (po dobu reinstalace expozic) se prohlídka umožňuje pouze výjimečně, po předchozí domluvě a se souhlasem vedení VMG v České Lípě.

Hromadné výpravy a školní skupiny je lepe předem ohlásit přímo na objektu u pracovnice ekoporadny Orsej a muzejní edukace, vedoucí provozního oddělení nebo u vedoucího oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG.

Prohlídka objektu je bez průvodce,  individuálně. Doba trvání prohlídky je  minimálně 120 minut.

Informace návštěvníkům poskytuje pokladní a dozor v expozicích a výstavách.

Specializovaného průvodce je možné objednat předem na oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG. Průvodce je poskytován pro skupiny od 5 osob.

II. Vstupné

Vstupné se řídí platným ceníkem VMG v České Lípě.

III. Vlastní prohlídka objektu                   

Prohlídka se koná bez průvodce nebo s předem objednaným průvodcem, individuálně nebo ve skupinách o maximálním počtu 25 osob.

Při hromadné výpravě žáků nebo studentů odpovídá za skupinu doprovázející pedagog. Skupině se neumožňuje individuální pohyb po expozicích a výstavách a skupina se pohybuje společně.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny strážného, dozoru, průvodce, pokladní a pracovníků VMG. Při neuposlechnutí pokynu či zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírkových předmětů, může být návštěvník vykázán z objektu bez náhrady vrácení vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje postihu podle obecně právních předpisů.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného exponátu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

Je zakázáno:

  • dotýkat se vystavených exponátů,
  • fotografovat a filmovat v interiéru objektu pro komerční účely,
  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu,
  • poškozovat jakýmkoliv způsobem objekt a jeho vnitřní vybavení,
  • vstupovat do prostor veřejnosti nepřístupných,
  • rušit jakýmkoliv způsobem výklad průvodce nebo omezovat ostatní návštěvníky,
  • konzumovat jídlo a nápoje uvnitř objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.,
  • vstupovat do objektu v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu,
  • vstupovat do objektu se psy a jinými zvířaty,
  • jezdit v areálu objektu na kole či kolečkových bruslích.

Děti mladší 10 let mají povolen vstup do objektu pouze v doprovodu dospělé osoby.
Návštěvníci nesmí vstupovat do prohlídkové trasy objektu, expozic a výstav s deštníky, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., v kabátech a obdobných oděvech a odloží si je na místo předem určené pracovníky objektu.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných látek nebude vstup do objektu povolen.
Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům prokazatelně během prohlídky objektu se řídí obecně právními předpisy.
Povoleno je fotografování, a to jen pro soukromé účely bez dalšího šíření a komerčního užití. Toto fotografování není zpoplatněno.

IV. Závěrečná ustanovení

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů.
Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do Návštěvní knihy, která je k dispozici ve vstupním prostoru. Návštěvník má právo obrátit se rovněž na:

ŘEDITEL A ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ: ING. ZDENĚK VITÁČEK
Tel.: 724 245 465, 487 824 145 linka 20
vitacek@muzeumcl.cz

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ: LUDMILA KLAZAROVÁ, Dis.
Tel.: 724 869 331, 487 824 145 linka 20
klazarova@muzeumcl.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
Příspěvková organizace Libereckého kraje
Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145; Fax.: 487 824 146
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz ; www.muzeumcl.cz

ZŘIZOVATEL:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2                       

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019

Ing. Zdeněk Vitáček
Ředitel a zoolog

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty