Těžba uranu na Českolipsku

Od ideového záměru k realizaci

V rámci rozšíření expozic našeho muzea bychom chtěli veřejnosti představit ideový záměr nové stále expozice zaměřený na těžbu uranu na Českolipsku. Dá se hovořit o tom, že éra uranového průmyslu v našem regionu je již dnes minulostí a tím pádem i historií. V současnosti probíhají pouze sanační práce, které souvisí s odstraňováním ekologické zátěže, která zůstala zejména po hydrochemickém způsobu těžby loužením uranu pomocí kyselin. Naší snahou je zachytit vše, co souviselo s těžbou uranu a zejména na základě získaného souboru exponátů převážně z provozů hlubinné těžby postavit expozici, která by přibližovala tuto slavnou i méně slavnou éru uranového průmyslu, hornickou kulturu a autenticky umožnila návštěvníkům vstup do diorama důlního prostředí. 

Ideový záměr

Nová stálá expozice „Těžba uranu na Českolipsku“ bude umístěna pod J až JZ křídlem hlavní budovy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Plán realizace je v rozmezí let 2017-2018. Tématicky bude věnována historickému objevu uranu v České křídové tabuli, metodám dobývání (zejména pak hlubinné těžbě), ukázkám báňské techniky, sociálním aspektům horníků a vývoje osídlení regionu, ad.

Hlavní část expozice bude prezentována důlními zařízeními, které byly v bývalých provozech UD Hamr. Hlavní výstavní prostory budou odlišeny různou originální důlní výztuží. V první části bude zbudována dřevěná dveřejová výstroj a v druhé naopak kovová výztuž, tzv. Hajcmany s dřevěným pažením. Členění exponátů bude přizpůsobeno prostoru a zároveň plně respektovat scénář.

Přidruženou částí bude geologická charakteristika zájmové oblasti. Nebude chybět ani přehled hornin a vrtná jádra z geologického průzkumu. V jedné části bude prostor věnován tzv. luminiscenci (světélkování) některých minerálů, zejména uranových slíd.

Vybraný soubor exponátů je z větší části tvořen kolejovou mechanizací, která bude speciálně umístěna na 3 zbudovaných kolejištích. V rámci uceleného souboru se celkově jedná přibližně o 60 originálních, autentických a zároveň v rámci okresu jedinečných exponátů.                  

Obr. 1: 3D modelace výstavního prostoru
Obr. 2: Návrh výstavních prvků, dle scénáře autora

Realizace

První nákup exponátů související s uranem na Českolipsku byl učiněn již v roce 2012 a jednalo se o důlní vůz sloužící k převozu rubaniny. Další exponáty přibyly v roce 2015 a konečný velký soubor je nakupován v roce 2017. Na základě získaných exponátů byl vybrán výstavní prostor a vytvořen ideový záměr a scénář expozice.

V rámci prostoru bylo provedeno několik úprav. Došlo k předělání vodovodních rozvodů, byly očištěny a drobnými stavebními úpravami ošetřeny stěny a podlahy a sklepní prostor je neustále odvětráván kvůli snížení vlhkosti.

Postupně jsou vytvářeny hlavní výstavní prvky. Bylo zbudováno jedno ze tří plánovaných kolejišť, došlo k přípravě dřevěných dílů na výstavbu dřevěné výztuže a některé z exponátů již byly umístěny na místo.

Následně budou položeny další dvě kolejiště pro umístění další kolejové mechanizace. Poté bude sestavena dřevěná dveřejová výstroj a dojde k návrhu atypických dřevěných vitrín pro umístění drobných exponátů. V rámci grafických prací budou realizovány velkoformátové fotoskeny historických fotografií, které zároveň budou podsvíceny. Některé úseky budou upraveny  do podoby důlní chodby.

Snahou je také doplnit do expozice zvukovou kulisu z činných provozů a některé výstavní prvky a exponáty zfunkčnit tak, aby návštěvník měl pocit, že prochází živým důlním prostředím. 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty