Digitalizované fondy

VMG v České Lípě pravidelně prostřednictvím projektu VISK 6, podporovanému MK ČR, digitalizuje unikátní tisky ze svých sbírek. Rukopis je důležitý pro místní historii a jeden ze základních pramenů k dějinám České provincie Řádu sv. Augustina. Dalšími vybranými svazky pro digitalizaci je deset tisků - unikátů ze 17. a 18. století. Celou svoji sbírku knih spolu se svojí korespondencí odkázal muzeu v roce 2010 Bohumil Malotín. Malotínova sbírka je bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy lékařské, knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy, lužickosrbské tisky a hudebniny. Vladimír Jarý určil ve sbírce 61 unikátních tisků, které bychom chtěli postupně digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti v rámci  projektu Memoriae Mundi Series Bohemica. Dvě lužickosrbské knihy z pozůstalosti B. Malotína byly digitalizovány v roce 2012 s podporou grantu Veřejné informační služby knihoven, poskytnutou MK ČR.

Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Digitalizováno v roce 2015 z projektu VISK  MK ČR

CATALOGUS Patrum, ac Fratrum. Ordinis Eremitici S[ancti] P[atris] Augustini. A primaeva Introductione, seu ab Anno. 1040, RK - 74

Kwjtek Swaté ANNY W žiwé Wjře/ W Swaté Naděgi/ W prawé Láſce kwetnaucý. Machausſ 6. v. 18. Povčte ſe na kwjtj Polnjm/ kterak roſte, nepracuge, ani přede, Wytiſſtěný/ v Pawľa Sesſya/ 1625. Praha: Pavel Sessius, 1625, ST - 13 přív. 1

Polowičný Orlog/ Na Dwanácte Hodin rozwržený/ Tolikéž Duchownjch Cwjčenj obſáhugjcý: Weleſl: Bratrſtwu Čeſkému Pod Tytuľem Na Nebe Wzetj Blahoſľawené Panny Marye/ W Slawném Starém Měſtě Pražſkém shromážděnému/ Za Noworočnj Dárek Připſaný/ Léta 1676. S Dowolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěný w Starém Měſtě Pražſkém/ w Jmpreſy Carolo-Ferdin. S.I.
Staré město pražské [=Praha]: Imprese Carolo-Ferdinandská [=Jezuitská tiskárna], 1676, ST - 15


Duchownj Pohádky, to geſt: Skryté Otázky z Pjſma ſwatého wytažené, S Odpowědmi kratičkými, gakž z Starého/ tak Nowého Zákona ſebrané/ znowu dlé Byble/ y giných Pjſem ſwatých bedliwě přehljdnuté. A nynj zaſe w nowě wſſem pobožným Křeſtianům k Potěſſenj na Swětlo wydané. S Dow. Duchow. Wrchnoſti. W Holomaucy/ v Jozeffy Hirnlowy/ 1770.
Holomauc [=Olomouc]: Josefa Hirnlová [=Josefa Terezie Hirnleová], 1770ST-24
Malý Zlatý Nebe Kljč, Aneb: Nábožné Modlitby K Wyſwobozenj Duſſý Očiſtcowých welmi proſpěſſné.
Příbram: František Augustin Höchenberger, (1753), ST - 17

Modlitba k Neyſwětěgſſý PANNJE MARYGJ Wyſſehradrké w Sſancých, Welmi pronikagicy /!/ k doſahnutj gakekoliw Miloſti. (Wytiſſtěná w Praze/ v Wáclawa Vrb. Suchýho/ bljž Vhelného Trhu u zlatého Kohauta w Sta. Měſtě/ 1761.)
Praha: Václav Urban Suchý, 1761, ST - 28 přív. 2


Spiſowé Dwa: I. O rozdjlu Starého Božſkého/ a Nowého Lidſkého včenij. II. Summa krátká ſtarého Náboženſtwj Kryſtyanſkého/ w otázkách a odpowědijch obſažená. Cyprianus ad Cecilium Epiſt: 3 . …
S.l.: s.n., [zač. 17.stol.], ST - 38 přív. 2, neúpl.

Pjſeň Nowá žaloſtiwá o ſmutné Swatbě w Měſtě Erffurtu w Duryňſké Kragině/ Léta přjtomného M.DC.IX. [=1609] ſſeſtého dne Měſýce Vnora/ wykonané: O čemž z Pjſničky wſſemu budete mocy wyrozuměti.(W Starém Měſtě Pražſkém v Kaſſpara Kargezya.)
Staré Město Pražské [=Praha]: Kašpar Kargezyus [=Kašpar Kargesius], 1609, ST - 74

Každodennj Obět Bohu, aneb: Modlitby Katolické z rozličných Textu Pjſma ſwatého wytažené. W Hoře Kuttný, wytiſſtěno v Frantiſſka Winc. Korce.
Hora Kuttná [=Kutná Hora]: František Vincenc Korec, [konec 18. stol.], ST - 81

Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, Kterýžto Netoliko při wſſech Sľawnoſtech celého Roku, ale y každoden[ně ſe] vžjwati může. Nynj ale znowu [rozmnožený a] mnohými Pjſněmi [???] S powolenjm D[uchownj Wrchnoſti].
S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.], ST - 183

Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, ... W Hoře Kuttny, wytiſſtěno v Frantiſſka Wincencia Korce.
Kutná Hora: František Vincenc Korec, [konec 18.stol.], ST - 183

Digitalizováno v roce 2016 z projektu VISK  MK ČR 

SPANGENBERG, Johann Sig.

Poſtylla Cžeſká (:To geſt weyklad:) na Epiſſtoly/ kteréž ſe Nedělnijch dnuow přes celý Rok w Koſtelijch Cýrkwe Křeſtialké obyčegně čtau a předkládagij. W Spůſob Otázek/ Skrze Jana Sſpangberſkého W Cýſařſkém Měſtě Northauzu Kazatele Složená/ A z Latinſkého y Německého yazyku w Cžeſký přeložená/* Létha Páně. Tiſýcýho/ Pětiſtého/ Cžtyřidcátého/ Oſmého. [1548] (Wytiſſtěno w Proſtěgowě/ v Jana Günthera/ w Sobotu po wſſech Swatých [=5.listopadu]. Létha/ zč. XLVII. [=1547] Napřed na Tytuli ſtogij Létha/ zč. VIII. [=1548] Skrze omeylenij ſe to ſtalo) Prostějov: Jan Günther, 1547, ST - 110

 KRUEGENER, Michal 

 Každodennj Kaľendář Hoſpodářſký a Kancelľářſký/ ku Potřebě Pánům/ Hegtmanům/ Auředlnjkům/ Kupcům/ Prokurátorům/ Pjſařům/ Ržemeſlnjkům/ a Lidem mnohým/ Obchody gak o Domě/ tak přes Pole/ Wſſeligaké wedaucým/ Na Horyzont Cžeſký/ Vherſký/ Morawſký a Slézſký z prawého bedliwého Aſtronomického Gruntu/ ſewſſý piľnoſti ſepſaný a wydaný/ Od Michala Krygenera Filozoffie a Medycyny Doktora Chymického/ zč. Na Léto Páně Přeſtupné: M. DC. LXXVI. [=1676] Praha; Litomyšl: (1675), ST - 137

Nowý Hoſpodářſký a Kancellářſký KALENDÁRŽ/ S připogenau Hwězdář: Praktykau/ Ke Cti S° Wácľawa Knjžete/ Mučedlnika /!/ a Patrona Králowſtwj Cžeſkého. Sepſaná Od Petra z Grynwaldu zč. K Létu Páně 1695. Genž geſt Rok obyčegný. S Powolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěn w Praze w Welké Karľowé Kollegi v Giřjho Labauna. (1694), ST - 138

JÁDRO, Duchovní Křesťanské Katolické,[Praha]: [František Jeřábek], [konec 18. nebo zač. 19.stol.] Sig.: ST-172

 MEERSTEIN, Modestus:HYMNODIA FRANCISCANA Ad Uſum Ordinis Fratrum Minorum S. FRANCISCI Reformatorum Provinciæ. DIVI WENCESLAI D. & M. Juſſu F. BERNARDI SANNIG, Iterati Miniſtri Provinciæ ejuſdem edia EDITIO SECUNDA. PRAGÆ, Typis Joannis Caroli Hraba, Inclytorum Regni Bohemiæ Statuum Typographi. Praha: Jan Karel Hraba, [1739], ST - 173

JOANNICY, Gabriel: Minucý a Pranoſtyka Hwězdářſká/ k Létu Páně M. D. XCVIII0. [=1598] Hrudnému a po Přeſtupném Druhému. Od Doktora Gabriela Joannycia/ w ſlawném Včenij Krakowſkém nařijzené° Hwězdáře/ k obogijmu celému y polowičnému Orlogi zprawená/ a wůbec wydaná. Wytiſſěno w Holomúcý/ ſkrze Dědice Milchtallerowy. Holomúc [=Olomouc]: Milchtaller dědici [=Bedřich Milichthaller dědici],
(1597)., ST - 176

SOLANUS, Samuel: Nowy Domowny y Poceſtn[y] Kalendář/ Na Rok KRYSTU Pána 1721: Podlé Wýsſokoſti Vhlé Nebeſkého o 48. Stupnjch/ Na Vherſkau/ Sedmihradſkau/ a z Čaſtký na ſauſedné Kraginy ſpořádaný: Zepſány od SAMUELE SOLANA. Cum Grat: & PRIVIL: Sac: Cæſ:Regq: Mattis. W LEWOCZY/ Nacházj ſe v Jana Breyera.Levoča: Jan Breyer [=Jan Brewer ml.], (1720) ST - 177

PÍSNĚ - roční. Pjſně Ročnj, To geſt: Kancyonálek, s njmžto Gedenkaždý pobožný Křeſtian netoliko při wſſech wegročnjch Slawnoſtech, nýbrž každého čaſu Boha chwáliti může. S mnohými a pobožnými Pjſněmi rozmnožený a k duchownjmu Potěſſenj wydaný. W Praze, v Frantiſſka Geřábka w železných Dwéřjch. [konec 18. stol.], ST - 196

ECCLESIASTICUS: JEſus Syrach, Gináč Knjhy Eklezyaſtykus o dobrých Mrawjch a chwalitebném Obcowánj Wſſem Hoſpodařum /!/, Djtkám a Cželádce k řjkánj vžitečné, a w giſté Tytule vwedené. Přitom wybrané Ržeči z Prjſlowi /!/ Sſalomauna Krále, y z Kněh Maudroſti geho. W Praze wytiſſtěný v Frantiſſka Geřábka w železných Dweřjch. [1770-1794?], ST - 198

HISTORIE - Berthold: Hyſtorye gednoho ſkrze bauřku mořſkau neſſťaſtného ku konci wſſak welmi bohatým učiněného Engličana, gménem Bertholda. W Gjhlawě. Wytiſſtěna a k doſtánj u Fab. Beynhaura. [1790-1831?], ST - 319

 HISTORIE - Rupert: Hyſtorye O gednom welmi dobře zřjzeném Synu, Gménem Rupert, který z Láſky Otce ſwého Otrokem včjněn geſt. S powolenjm cýſ. král. Cenſury. Wytiſſtěno w Hoře Kuttný, 1798, ST - 320

FISCHER, Abraham: Nowý Hoſpodářſký a Kancelářſký Kalendář, Na Rok Páně 1786, genž geſt Obyčegný, 365. Dnj w ſobě obſahugicý, pod Gménem Abrahama Fiſſera, od gednoho Vměnj Hwězdářſkého obwzláſſtnjho Milownjka s Pilnoſtj na Horyzont Cžeſký, a giné okolnj Kraginy a Země ſepſaný, ſpolu s Praktykau a některými Hoſpodářſkými Wěcmi. Wytiſſěný w Králowſkém Starém Měſtě Pražſkém v Roſenmüllerowſkých Dědjčů ſkrze Jana Beránka Faktora. (1785), ST - 368 

PÍSNĚ - poutnické: Pjſně pautnické při nawſſtěwowánj kaplj v miloſtiwém obrazu Marye Panny w Wambeřicých, od wěrných ctjtelů prozpěwugjcý. Kteréžto kaple od w Pánu zeſnulého Pána Danihele Paſcalia z Oſterberku založené, a wyſtawené gſau. K wraucnému rozgjmánj přehořkého vmučenj ſmrti Kryſta Gežjſſe, a boleſtné Matky geho Marye Panny vwedené. [Glaczsko [=Kłodsko]]: [František Pompejus], [konec 18.stol.], ST - 398 přív. 2

 [OTÁZKY]: [Otázky které Kristus Pán, jsa v Létech dvanácti, Doktorům a Záko­níků v Chrámě Jeruzalémském předkládal. …] S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.], ST - 477

VÝKLADY, [Krátké vejklady o důmělém zdání snů ...], S.l.: s.n., [2.pol.18.stol.], ST - 478

KÁMEN, Zľatý Kámen, aneb Lucydář, který wyſwětľuge Počátek wſſeho Stwořenj , totižto: Nebe, Země a Moře. Wytiſſtěný Léta Páně 1724. 40 s., S.l., s.n., 1724, ST - 479
 

 Digitalizováno v roce 2017 z projektu VISK  MK ČR ( 34 knih)

 

ČTENÍ, Kratochvilné: Kratochwjlné Cžtěnj /!/, w kterémž wſſeliké Rozmlauwánj To geſt: Raymowé Vžjtečných Propowědj Ku kterýmž gſau přidané Otázky Otce, který ſe otazuge Syna, gakby ſe při ſwém Hoſpodářſtwj y Cžeľádce ſprawowati měl, a on gemu odpowjdá. S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 481

SMLOUVA: Smlauwa Duchowně=Nábožná Bratrſtwa Obogjho Pohlawj Pod Angelſkau Ochranau S. Aloyzya Gonzagy...Wytiſſtěná w Praze/ w Ympresſy Akademické v S.Kljmenta/ Léta 1752, ST - 482

MODLITBA: Modlitba k ſwatým Třem králům. S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 485

PLANETÁŘ: [Planetář aneb Wyſwětlenj nebeſkých Znamenj, ...]S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 488

PRANOSTIKA: Pranoſtyka Sedlſká, Neb Knjžka o Powětřj a Sprawě, kterak Spůſobnoſt čaſu přes celý Rok přezwěděti a poznati ſe může. Rok od Roku trwagjcj. A nynj [ . . . ] Wytiſſtěná Roku/ 1752. S.l.: s.n., 1752, ST - 489

LIBOZPĚV, Mariánský: Ljbo=Spěw Maryánſky /!/ Aneb Tři welmi nábožné Pjſně S přiloženau horliwau Modlitbau... S Dowolenjm Duchownj Wrchnoſti. W Mladé Boleſlawy/ wytiſkl Frantiſſek Slánſký/ 1748, ST - 490

VÝKLADY: Krátké wýklady o důmělým zdánj ſnu, ſkrze které gedenkaždý buď ſám ſobě, aneb ginému wyložiti může, gakož y numera, která dle wyznamenánj ſnůw do Loterye ſázeti ſe můžau. W Praze. [V V.F. Šleret]a, a M. Hollauera. [1787-1799?], ST - 492

PLANETÁŘ: [Planetář aneb Wyſwětlenj nebeſkých znamenj, ...S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 495, neúpl.

 SEXSTETTER, Aegidius: Krátká Zpráwa o tom co každý katolický Křeſťan wěřiti, a zachowati má. Pro obecný lid na ſwětlo wydaná od Gilgjho Sexſtettra, řádu ſwatého Benedykta w Braumowě. W Praze 1800. k doſtánj v Jana Buchlera, knihkupce na malém rynečku wedle domu radnjho Nro.705, ST - 496

PLANETÁŘ: [Planetář, aneb Wyſwětlenj nebeſkých Znamenj, ...], S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 499

 VÝKLADY: Znamenité weyklady aneb djwné wyděnj /!/ Giřjkowé ſyna kryzaffanowá /!/, [kterýž]to po rozličných mjſtech putugice, welmi podiwné wěcy ſpatřil. [Wy]tiſſtěno pro vkrácenj čaſu, roku 1777, ST - 500

HISTORIE - Jidáš: Hyſtorye hroz ná  /!/, O Gidáſſowi Jſſkariotſkém, kterýž zradil na ſmtr /!/ Kryſta Pána, neſe na ſobě obraz wſſech Lakomcuw /!/ a Zaufalců: Nenaprawili žiwota ſwého pokánjm prawjm, že towaryſſj geho, wpekle /!/ býti muſegj. W Přjbrami v Auguſtýna Hechenbergra.[1742-1776?], ST - 500

HISTORIE: [Historie o krásné Mageloně ...], S.l.: s.n., [2.pól. 18.stol.], ST - 513, neúpl.

PĚT: Pět čerwených Korálů, aneb: ſrdečné a litoſtiwé rozgjmánj pět Ran Kryſta vkřjžovaného a prawého Muže Boleſti, k njmžto připogené...Praha: František Jeřábek, [konec 18.stol.], ST - 586

HERBÁŘ: [Herbář aneb lékařství ...], S.l. : s.n., [konec 18.stol.], ST - 618

KNIHA: Kniha ke Cžtenj pro Žáky Cžeſkých Sſkol w Mieſtech a Mieſtečkách cýſ. Král. zemj. Djl Druhý, záležegjcý w Vwedenj k Sſlechetnoſti. S Geho Ržjm. cýſ. král. apoſſtolſké Miloſti neymiloſtiwieyſſj Swobodau. W Praze, Nákladem cýſ. král. Normálnj ſſkoly. 1784, ST - 623, neúpl.

ČTENÍ: [Velmi kratochvilné čtení o zchytralé Finettě, jinak Popelce nazvané. Pro vyražení mladým lidem z německého jazyku na česko přeložené ], S.l.: s.n., [konec 18.stol.], ST - 704, neúpl.

HORA: Hora Kalwarye, aneb nábožné rozgjmánj O přehořkém vmučenj Pána Gežjſſe Kryſta. Kdež y také giné mnohé modlitby obzwľáſſtně pak rannj, wečernj, při Mſſi ſwaté, před y po ſpowědj, před y po přigjmánj pro potěſſenj a wzděľánj horliwých Křeſtianů obſažené gſau pro obogj pohľawj. W Litomyſſli wytiſſtěno v Wáclawa Turetſchka, 1795, ST - 730

VZDECHNUTÍ: Wraucné wzdechnutj k Panně Maryi. Tjſkem we Skalicy. Skalica: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 748

 MODLITBA: Pobožná modlitba k Matce opuſſtěných. W Praze, v Karla Samma. Praha: Karel Samm, [konec 18.stol.], ST - 750

ZPRÁVA: Krátká Spráwa Weleſlawného Bratrſtwa, Pod Ochranau S. Panny a Mučedlnice Barbory, Kteréž Mocy od Geho Swattoſti Papežſké Kljmenta XIV. obdržené Bully w Ržjmě Dne 3ho Cžerwence Léta 1773. w Kaply též Swaté Panny a Mučedlnice bljž Měſtečka Mantjny wyzdwjženo bylo. ... W Praze, v Jana Ferdynanda Vrozenyho /!/ z Sſenfeldu. Praha: Jan Ferdynand Šenfeld [=Jan Ferdinand Schönfeld], [konec 18.stol], ST - 751

PÍSEŇ: Horliwá Pjſeň k ſwaté Anně wſſem opuſſtěným Syrotkům k obwzláſſtnjmu potěſſenj wydaná. W Gindřjho=Hradcy /!/.Jindřichův Hradec: s.n., [konec 18.stol.], ST - 753

MODLITBY: Křeſťanſké Katolické Modlitby při miloſtiwém Letě s předeſlanau zpráwau: Co geſt miloſtiwé Léto? W Gjčině 1826, tiſkem Frant. Kaſtránka kragſk. knihtlačitele. Jičín: František Kastránek [=František Jan Kastránek], 1826, ST - 754

 MODLITBY: Wraucné modlitby k ſwatým pěti ranám. Wytjſſtěná /!/ w Pardubicich /!/. Pardubice: [Ignác Václav Dekrt], [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 761

LIST: [List Lvovi V. papežovi.], S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 762

 MODLITBA: Gežjš, Marya, a Jozef, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 763

 MODLITBA k ſwatému Jakubu Apoſſtolu, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 764

 MODLITBA: Modlitba k P. Marii., S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 765

MODLITBA : Modlitba k Panně MARYJ Králo=Dworſké, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], st - 766

MODLITBA: Pěkná Modlitba, k Boleſtneg Panna /!/ Maryi, w Sſaſſtjne w Borjch, S.l.: s.n., [konec 18. nebo zač. 19.stol.], ST - 767

BAROCH, Karel: Kázánj při ſlawné Památce Korunowánj Cýſaře Ržjmſkého, též, ſlawné Památce Korunowánj Krále Cžeſkého Frantiſſka Cýſaře II. Krále Prwnjho. Cum approbatione Cæſareo-Regiæ Cenſuræ. Wytiſſtěné w témž Měſtě, ſkrze Frantiſſka Korce, (1792), ST - 769

JEAN D`ARRAS: Kronyka kratochwjlná o ctné a ſſľechetné panně Meluzýně, wſſem hyſtoryckých wěcý milownjkům na ſwětlo wydaná, a s nowýma pěknýma obrázkami okráſſľená a ozdobená. W Gindřicho=Hradcy, Jindřichův Hradec: s.n., [konec 18.stol.], ST - 773, neúpl.

PAŠIJE: Paſſyge P. Gežjſſe Kryſta/ podle Sepſánj S° MatauIIe/ genž ſe zpjwá w Neděli Kwětnau. (S Powolenjm Wrchnoſti/ wytiſſtěná w Starém Měſtě Pražſkém w Welké Karlowé Kollegi v Giřjho Labauna 1690.), 1690, ST - 777

PÍSEŇ: Nábožná pjſeň o wolánj k Pánu Gežjſſi. W Byſtricy u Tumlera. Banská Bystrica: Ján Jozef Tumler, [1783-1796?], ST - 794

 

Digitalizováno v roce 2018  z projektu VISK MK ČR (10 knih)

RK-135
„MONTIS SANCTISSIMAE MATRIS DEI Prope Grulichium Regni Bohemiae …

RK – 117
CEREMONIAE BENEDICTIONIS PAPALIS. nec non SOLENNITATUM CORPORIS, NATIVITATIS, RESURRECTIONIS DOMINI. Conscriptae Pro Conventu Lippensi ad Omnes Sanctos. Sub Prioratu Admodum Reverendi, Religiosi, Venerabilis ac Eximii Patris Magistri Wenceslai Appelt SS. Theologiae Doctoris, nec non Almae Provinciae Böemiae Ex=Provincialis, Anno MDCCLIX. [= 1759]“

RK-118           
Mše v F-dur pro soprán, alt, bas a dvoje housle, flétny, klarinety, hoboje

VT-71 
RODLER, Hieronymus, 1485-1539 :EYn schön nützlich büchlin vnd || vnderweisung der kunst des Messens...
konvolut tisků z 1. poloviny 16. století

RK-87
„Codex Responsoriorum, Antiphonarum, & aliorum Cantuu[m], qvos Fratres Eremitae Ord[inis] Eremitar. S[ancti] P[atris] Augustini in Processionibus per Claustrum fieri solitis, cantare consveverunt.“

RKA-21
Notový doprovod k básním Trutz Nachtigalu F. Spee

RK-134
„F. F. Minor. S. P. Francisci Capucinorum Loci Reichstadiensis BIBLIOTHECA Secundum Voluminum Titulos Qualitatem, et Quantitatem in suum Ordinem, et Numerum, redacta Anno MDCCLXXVIII [= 1778].“

RKA-2
„Vita S[ancti] Procopij Abbatis Conf[essoris] Ordinis S[ancti] Benedicti, Patroni Regni Boh[emi]ae, potissimum ex Bohemice impressa A[nn]o 1699. Superiorum permissu Pragae typis Adalberti Georgij Koniass, transumpta a P[atre] Valentino Waidner Ord[inis] Erem[itarum] S[ancti] Aug[ustini] A[nn]o 1727. in ordinem redacta, castigata et aucta.“

ST-328
„DOMACI LEKAŘ“.  Rukopis.
„Knížka o některých lekařstwich proti nemocem a neduhum lidským: Od nějakeho Mistra Bartoloměje muže w lekařském uměni dospělého učiněna. 1613.

ST-197
Ziaľtář/ Totižto/ Pijſnie Chwal Božſkých/ od Dawida Krále Jzrahelſkého/ a weliké Proroka Božjho ſložené/ a nynij w této obzwláſſtnij Knijžce/ wſſechněm pobožným a kagijcým Lidem k Spaſytedlnému vžijwánij wydané/ A gſau Wytiſſtěné w Starém Měſtě Pražſkém/ od Giřijho Melantrycha z Awentýnu. Létha M.D.Lxxxj. [=1581] 

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty