Historie Českolipska do roku 1945

Správce Eva Schmidová

Současná podoba historické expozice vznikla v roce 1972 v prvním patře muzejní budovy. Souhrnně zpracovává základní linie dějinného vývoje území Českolipska v časovém úseku od pravěku (archeologické nálezy), přes středověk (kolonizace
a městská kultura) až k novověku, kde se návštěvník setkává s několika okruhy hmotné kultury: umělecké řemeslo
a historická knižní sbírka. Období 18. – 19. století v severním křídle budovy dokládá častou industrializaci (potiskovaný textil
a sklářství) a rozvoj venkova včetně zemědělství a lidové kultury. Zahrnuje také témata z duchovního a politického života
v roce 1848, počátek spolků a stran nacionálního a sociálně demokratického zaměření.

Dějiny Českolipska 1914 - 1945

Expozice Dějiny Českolipska 1914 - 1945 je součástí expozic ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Přímo navazuje na předešlou část regionální expozice. V první a závěrečné části jsou vystaveny předměty, které mají přímou souvislost
s válečnými událostmi tohoto století a to s I. a II. světovou válkou. Jsou zde zlomky zbraní, munice, výstroje, uniforem
a vyznamenání.

I. místnost je zaměřena I. sv. válku. Zvláštní pozornost je věnována upomínkovým předmětům na bojiště, sklenice
s portréty císařů, ryté talíře, porcelánové talíře. Zvláštností je rám z dřívějšího zrcadla, v němž jsou zasunuty fotografie vojáků a důstojníků ze strážného praporu zajateckého tábora v Jablonném v Podještědí. Reprodukovány jsou četné obrázky ze života 18. pěšího pluku v České Lípě. V obrazové části výstavy je podtržen význam Rumburské vzpoury nejen pro náš okres ale pro celou tehdy se utvářející republiku.

II. místnost je zaměřena na vznik Československé republiky. Sleduje významné postavy legionářů z Českolipska, důležitost rozvoje českých škol a sokolské organizace. Zaznamenává doklady o poválečném komunistickém radikalismu. Samotný panel je věnován hrdinovi italských legií Aloisu Štorchovi, rodáku z České Lípy. Další zvláštní panel otevírá pohled
na výtvarná díla Josefa Malého, ruského legionáře, který podal obraz života na Ukrajině.

III. místnost je věnována 30-tým letům. Ve fotografii dokumentuje kontrast života zdejších měst charakterizovaných
na jedné straně prosperitou, na druhé straně úpadkem následkem hospodářské krize. Významně se zaměřuje na hlavní obor Českolipského průmyslu tehdejší doby a to sklářství. Jsou zde vystaveny tehdejší výrobky sklářské firmy Rückl
ze Skalice, odrážející soudobé umělecké výboje, podobně jako moderní návrhy špičkového uměleckého skla ze sklářské školy v Kamenickém Šenově.
Pod těmito vystavenými exponáty je množství konzumního skla těch časů ( pivní lahve z tehdejší severočeských pivovarů, parfémové flakóny, lahvičky na masti a léky, ...).

IV. místnost má vedle nezbytných ukázek válečné výzbroje a výstroje především důležité doklady na téma „Betonová hranice“
a bombardování českolipských továren 8.5.1945. Jsou zde i doklady německého nacionalismu, obsazení pohraničí Wehrmachtem a osvobození Rudou armádou.
Expozice se snaží návštěvníka vtáhnout do pohnuté i slavné minulosti našeho okresu nedávných let. Ukazuje na hrdinské
činy jeho obyvatel i na každodenní těžkou práci „obyčejných“ lidí tehdejší doby.
Jsou zde vystaveny jak dobové předměty tak množství fotografií a dokumentů.

Text:  Ladislav Smejkal