Informace (nejen) pro stavebníky

 

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ČESKOLIPSKU
A POVINNOSTI STAVEBNÍKŮ

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je na základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR a Dohody o podmínkách a rozsahu archeologické činnosti, uzavřené mezi Akademií věd ČR a muzeem, od roku 1998 organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (ve smyslu § 21/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), zajišťující výkon archeologické památkové péče na území původního rozsahu okresu Česká Lípa (okres Česká Lípa a katastry obcí v působnosti Stavebního úřadu Jablonné v Podještědí).

Pracoviště archeologie a speleoantropologie VMG ČL:

provádí záchranné archeologické výzkumy v souvislosti se stavební činností či jinými plánovanými terénními zásahy v územích s archeologickými nálezy
vypracovává pro stavebníky a projekční společnosti archeologická vyjádření ke stavebním záměrům
zpracovává pro stavebníky vyjádření ke kolaudačním řízením
poskytuje poradenství v souvislosti s vytvářením územních plánů měst a obcí

 

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Dle § 22/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni stavebníci povinni již od doby přípravy stavby (v území s archeologickými nálezy) oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu (na katastrech původního okresu CL je oprávněnou organizací Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pověřené výkonem archeologické památkové péče). Obdobně se postupuje, má-li se v území s archeologickými nálezy (dále jen UAN) provádět jiná činnost, která by ve svém důsledku mohla vést k poškození či zničení archeologických nálezů v jejich původním uložení, tj. v zemi (např. zemní zásahy spojené s péčí o les, výsadba, těžba surovin, oprava rybničních hrází, exploatace výplní historických důlních děl).

Upozorňujeme, že stavebníci či osoby právně odpovědné za připravované zemní práce nestavebního charakteru v UAN, nemohou být v oznamovací povinnosti zastoupeny cizí osobou (projekční společností, zhotovitelem atp.), není-li tato osoba zvlášť za tímto účelem zplnomocněna.

Nesplněním oznamovací povinnosti se stavebníci dopouštějí přestupku s možným uložením pokuty až do výše 4.000.000 Kč, bez rozdílu, jde-li o osobu právnickou nebo fyzickou (§ 35/2f a § 39/2g výše citovaného zákona). V případě následného zničení nebo poškození archeologických nálezů se stavebník, nebo jiná odpovědná osoba vystavuje možnému postihu dle § 228, popř. § 229 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (poškození cizí věci, zneužívání vlastnictví).

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) probíhá nejčastěji formou dohledu s podrobnou dokumentací odkrytých profilů a ploch, v případě pozitivních archeologických zjištění též s ovzorkováním objektů a sběrem nálezů. Snahou archeologického pracoviště je přitom respektovat co nejvíce potřeby stavebníka a časový harmonogram stavby. V případech, kdy jsou stavební či jiné zemní práce plánovány v prostoru známých archeologických lokalit či historických městských jader, probíhá ZAV obvykle v předstihu (tzn. archeologické odkryvy předcházejí zahájení stavebních prací).
 

Náklady ZAV hradí Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (popř. jiná oprávněná organizace) pouze v případě, je-li stavebníkem osoba fyzická (např. novostavba RD). V případech, kdy je stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, pro jejíž podnikání vznikla nutnost ZAV, hradí náklady ZAV tento stavebník (§ 22/2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění p. p.). Právnické osoby nebo fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti zasílají muzeu před zahájením ZAV písemnou objednávku; na jejím základě je stavebníkovi po skončení archeologických prací zaslána fakturace k proplacení. Muzeum uzavírá s původcem zásahu v UAN a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti dotčené ZAV dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (§ 22/1 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění p. p.) výhradně písemnou formou.

 

CO OD STAVEBNÍKŮ (A OSTATNÍCH DOTČENÝCH OSOB) ŽÁDÁME:

1/ Za účelem provedení ZAV investor písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku. Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie situačního výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků.

Adresa pro písemný styk: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Pracoviště archeologie a speleoantropologie, Nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa.
Oznámení je možno i s přílohami zasílat též elektronicky na adresu muzeumcl@muzeumcl.cz.


2/ Splnění oznamovací povinnosti vůči Archeologickému ústavu (viz výše). Doporučujeme proto zasílat oznámení i s přílohami oběma organizacím souběžně.

3/ Dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů (situací), musí být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176/1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění p. p., týkající se takovéto situace (tj. zastavení dalších prací a neprodlené oznámení události archeologickému pracovišti provádějícímu v místě ZAV; v ostatních případech stavebník kontaktuje kromě muzea také stavební úřad a místně příslušný orgán státní památkové péče).

 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nezná pojem "archeologická lokalita", ale užívá mnohem širšího pojmu "území s archeologickými nálezy". Územím archeologických lokalit a ojedinělých nálezů jsou nejen zastavěná území všech obcí Libereckého kraje a známé archeologické lokality, ale i louky, pole, lesy či vodní nádrže poskytující četné doklady lidských aktivit od loveckého pravěku do pokročilého novověku (sídliště a pohřebiště, zaniklé komunikace, výrobní objekty, doklady kultu, dobývání surovin, vojenských střetů nebo běžného zemědělského či lesního hospodaření). Za území s archeologickými nálezy je proto pokládáno celé území Libereckého kraje s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu. Ústřední registr známých archeologických lokalit a ostatních UAN "Státní archeologický seznam České republiky" zpracovává ve spolupráci s regionálními archeologickými pracovišti Národní památkový ústav, přičemž je tento soupis průběžně aktualizován.

Movitými archeologickými nálezy rozumíme veškeré pozůstatky lidské činnosti od nejstarších období do novověku (včetně), které byly učiněny při archeologickém výzkumu nebo nalezeny jiným způsobem v zemi, pod vodou, popřípadě na povrchu (přemístění v důsledku eroze, orby atp.). Vlastníkem movitých archeologických nálezů zajištěných Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě je dle § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění p. p., Liberecký kraj. Archeologické nálezy jsou ze zákona ukládány do muzeí.


- Formulář Oznámení ARÚ AV ČR Praha

- Archeologická památková péče v ČR

 

 

  

Pracoviště archeologie a speleoantropologie,  2008 – 2017

Poslední aktualizace:  15.  7.  2015

 

◄  ZPĚT  na nabídku ARCHEOLOGIE